Föreningens stadgar

Stadgar för föreningen Bråvikens kammarsymfoniker

 

fastställda av föreningsmötet den 15 oktober 2007,

justerade av medlemsmötet den 29 mars 2014 och gällande tills vidare

 

 

Kap 1: Föreningens namn, syfte och verksamhet.

§ 1.1 Föreningens namn är Bråvikens kammarsymfoniker och dess hemvist är Norrköping.

 

§ 1.2 Bråvikens kammarsymfoniker är en politiskt och religiöst obunden förening. Föreningens syfte är att ge medlemmarna möjlighet att musicera tillsammans i ensembleform och arrangera konserter för allmänheten.

 

§ 1.3 Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår följer kalenderåret.

 

 

Kap 2: Medlemmar.

§ 2.1 Föreningens medlemmar utgörs av aktiva medlemmar, passiva medlemmar, stödmed-lemmar, samt hedersmedlemmar. Aktiva medlemmar är de medlemmar som deltagit i en eller flera av de senaste fyra konserterna. Övriga medlemmar är passiva medlemmar eller stödmedlemmar

 

§ 2.2 Varje intresserad person kan av styrelsen antas som aktiv medlem i föreningen efter särskild musikalisk prövning. Aktiv medlem deltager i föreningens aktiviteter.

 

§ 2.3 Stödmedlem stöder föreningens verksamhet genom bidrag eller tjänster utan att aktivt deltaga i föreningens verksamhet.

 

§ 2.4 Till hedersmedlem kan kallas person inom eller utom föreningen som genom sina insatser på ett eller annat sätt främjat föreningens verksamhet. Hedersmedlem utses av styrelsen.

 

§ 2.5 Medlem kan uteslutas om han/hon på något sätt skadat föreningens verksamhet. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.

 

§ 2.9 Medlem som vill utträda ur föreningen meddelar detta till styrelsen.

 

 

Kap 3: Föreningsmöte.

§ 3.1 Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmötet hålles under årets första kvartal. Kallelse till årsmöte ska vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före mötesdatum. Till kallelsen ska fogas dagordning för mötet.

 

§ 3.2 Övriga föreningsmöten hålles på kallelse av styrelsen eller när minst hälften av medlemmarna så begär. Kallelse till föreningsmöte ska vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före mötesdatum. Till kallelsen ska fogas dagordning för mötet.

 

§ 3.3 Rösträtt på föreningsmöten har aktiva medlemmar. På föreningsmöte fattas beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör lotten.

 

§ 3.4 Handlingar som ska godkännas av årsmötet/föreningsmötet ska finnas revisorn tillhanda en vecka innan mötet.

 

§ 3.5 På årsmötet ska följande ärenden behandlas:

1.Mötets öppnande.

2.Fråga om mötets behöriga utlysande.

3.Val av mötesordförande och mötessekreterare.

4.Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.

5.Godkännande av dagordningen.

6.Behandling av styrelsens verksamhetsberättelser för föregående verksamhetsår samt beslut om godkännande av dessa.

7.Behandling av föreningens bokslut och revisorns utlåtande över detta samt fråga om ansvarsfrihet.

8.Stadgeenligt val av ledamöter i styrelsen för innevarande verksamhetsår.

9.Val av valberedning.

10.Val av revisor.

11.Övriga frågor.

12.Mötets avslutande.

 

§ 3.6 På föreningsmöten utöver årsmötet ska följande ärenden behandlas:

1.Mötets öppnande.

2.Fråga om mötets behöriga utlysande.

3.Val av mötesordförande och mötessekreterare.

4.Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.

5.Godkännande av dagordningen.

6.Behandling av mötesfrågor.

7.Övriga frågor.

8.Mötets avslutande.

 

 

Kap 4: Styrelse och förvaltning.

§ 4.1 Föreningens styrelse är föreningens verkställande organ. Styrelsen består av ordförande samt fyra eller sex ledamöter samt 2 suppleanter. Förutom ordförande skall poster som sekreterare och kassör finnas. Dessutom skall vice-ordförande, vice-sekreterare samt vice-kassör finnas. Styrelsen konstituerar sig själv.

 

§ 4.2 Styrelsen utses av årsmötet för en mandattid på två år. Fyllnadsval kan ske vid föreningsmöte.

 

§ 4.3 Styrelsen sammanträder då någon av styrelsens ledamöter så önskar.

 

§ 4.4 Styrelsen är beslutsför när minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande, ledda av ordföranden.

 

§ 4.5 Föreningens firma och konton i post och bank tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

 

§ 4.6 Revisor utses av årsmötet. Revisorn har att granska föreningens verksamhet och räkenskaper. Revisorn ska ej inneha någon styrelsepost i föreningen.

 

 

Kap 5: Ändring av stadgarna.

§ 5.1 Ändring av dessa stadgar kan göras om närvarande medlemmar så beslutar med två tredjedelars majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav minst ett årsmöte.

 

 

Kap 6: Upplösning av föreningen.

§ 6.1 Beslut om upplösning av föreningen ska fattas som vid § 5.1. Vid upplösning av föreningen fattas beslut om dess tillgångar, ekonomiska och materiella, vid det avslutande mötet.

 

Kap 7: Stadgarnas giltighet.

§ 7.1 Dessa stadgar har behandlats och fastställts av föreningsmötet den 15 oktober 2007 och ändrades vid medlemsmötet 29 mars 2014 att gälla tills vidare.